Trần Quý Cường

Trần Quý Cường

Sinh 25.9.1946

Quê quán Chí tiên thanh ba phú tho

Tư năm 1964 đên 1970 bô đôi chiên đâu tai Quang tri

Tư  cuối 1970 đên1976 SVYK

Từ1977 Đến 1993 Ptp rôi trương phong công tác HSSV Đai hoc YK Bắc thái kiêm giang viên bô môn nôi trương ĐHYK Bắc Thái

Tư 1994 đên 2008 Phó viên trương Uy viên thường trưc HĐ GĐYK T Ương

Tư 2008 đên 2017 PHT BiThư chi bô nhà trường

Tư2018 đên 2022 Cố vấn Cao câp Trương cao đăng công thương vn    Thày thuốc ưu tú Chuyên viên Cao câp  BS CK1 Nguyên PVT kiêm UVTT hôi đông GĐYK Trung Ương .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.